Archiv akcí 2012

 • Seminář na téma mládež a multikultura Multikulti tour (11. 12. 2012) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Pallova 19, Plzeň
  Termín: 11. prosince 2012
  Odpovědné osoby:

  Alexander Klozar


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží v mimoškolní oblasti, učitelé
  Cíle: Zkvalitnit práci s tématem „Kulturní rozmanitost, rasismus a xenofobie“.
  Účastníci: 15
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česká národní agentura Mládež NIDM MŠMT, o. s. Cultura Africa, Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
  Google Maps lokalita: Pallova 52/19, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česká republika

  Seminář je určen především pracovníkům s mládeží a s mladými lidmi ve veřejném i neziskovém sektoru, kteří chtějí začít nebo zkvalitnit práci s tématy kulturní rozmanitost, rasismus nebo xenofobie. Účastníci získají úvod do problematiky interkulturního učení, osvojí si termíny jako rasismus a xenofobie a naučí se s nimi pracovat. Seminář je zaměřen na uplatnění této tématiky v projektech financovaných z grantového programu EU Mládež v akci. Programu Mládež v akci tvoří rámec Evropské unie pro podporu neformálních vzdělávacích aktivit pro mladé lidi.

  Účastníci se seznámí s projektem Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování a budou mít možnost navázat kontakty s dalšími organizacemi zabývajícími se multikulturou.

  Pozvánka
  Přihláška
  Facebook

 • Seminář pro zájemce o Evropskou dobrovolnou službu (7. 12. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 10. prosince 2012
  Odpovědné osoby: Alexander Klozar, Petr Kačena (školitel)
  Cíle: zprostředkovat praktické informace o Evropské dobrovolné službě a motivovat účastníky k participaci
  Spolupráce: Česká národní agentura Mládež NIDM MŠMT
  Poznámka: akce zrušena
  Google Maps lokalita: Riegrova 220/17 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česká republika

  Akce byla z důvodu malého zájmu odřeknuta. Omlouváme se všem přihlášeným zájemcům.

 • Vyhodnocovací setkání koordinátorů projektu Leonardo da Vinci (6. 12. 2012) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: 6. prosinec 2012
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová
  Cílová skupina: zástupci učňovských, středních a vyšších odborných škol, kteří realizují zahraniční praxe studentů v rámci Programu podpory odborných praxí
  Cíle: evaluace Programu podpory odborných praxí, výměna zkušeností
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah: Setkání koordinátorů, diskuse nad zkušenostmi v rámci projektů, diskuse nad dalším vývojem a motivací škol.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha
  Akce je připravena pro konkrétní koordinátory praxí Leonardo da Vinci 2011 - 2012.
 • Památná místa jako místa učení a budoucnosti (29. 11. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: ČR, Lidice / Praha
  Termín: 29. listopadu - 2. prosince 2012
  Odpovědné osoby: Otakar Slanař, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: učitelé všech typů škol
  Cíle: Představit pedagogické využití památných míst v česko-německém kontextu.
  Účastníci: 12 z ČR a 12 ze SRN
  Obsah: Památná místa jako místa učení a budoucnosti.
  Cena: 1200 Kč
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, PAD

  Google Maps lokalita: Praha, Lidice

  Seminář navazoval na předchozí ročníky konané v Památníku Terezín a Památníku Flossenbürg. Tématem byla problematika holocaustu, antisemitismu, rasismu a intolerance ve společnosti.
  Čeští a němečtí účastníci měli možnost diskutovat o způsobu, jak tato témata zprostředkovat generaci dnešních školáků či studentů a jak tyto události vykládat či interpretovat.
  V rámci workshopu byla věnována pozornost otázce, jak žáky na návštěvu připravit a jak ji zorganizovat. Velmi přínosná byla diskuze mezi českou a německou stranou. Ty na problematiku nahlížely z odlišných perspektiv.
  Pedagogičtí pracovníci z Lidic, Terezína a Flossenbürgu prezentovali své koncepty práce s mládeží.
  Účastníci také získali informace, jak lze organizovat a financovat projekty česko-německé spolupráce mládeže.

  Jak účastníci, tak organizátoři byli s průběhem a výsledky akce velice spokojeni. Tematický seminář plnil i funkci semináře kontaktního. I v tomto ohledu splnil očekávání jak organizátorů, tak účastníků nad očekávanou míru.

 • Seminář proti pravicovému extremismu (29. 11. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bad Alexandersbad
  Termín: 29. listopadu - 1. prosince 2012
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Juliane Niklas
  Cílová skupina: zástupci organizací aktivních proti rasizmu, xenofobii, zástupci mládežnických organizací se zájmem o téma
  Cíle: Představit možnosti aktivit práce s mládeží, vymezujících se proti pravicovému extremizmu, nabídky metodiky a programů, konkrétní výstupy využitelné v praxi.
  Účastníci: 12 ČR a 12 SRN
  Obsah: Tématický seminář k možným aktivitám pro sdružení a organizace pracující s dětmi a mládeží.
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Bavorské sdružení pro toleranci a demokracii
  Google Maps lokalita: Bad Alexandersbad
  Název akce: Co dělat proti česko-německému pravicovému extremismu mládeže
  Typ akce: tematický seminář
  Termín: 29. listopadu – 1. prosince 2012
  Místo: SRN, Bad Alexandersbad
  Počet účastníků: 13 účastníků z ČR a SRN


  Česko-německý seminář pro pracovníky s mládeží se věnoval tématu pravicového extremismu a neonacismu. Pozvaní referenti a experti představili současnou situaci na české a německé, resp. bavorské a saské scéně. Svůj příspěvek přednesl zástupce organizace Landeskoordinierungsstelle Bayern Bayerische a Bündnis für Toleranz, kteří se zaměřili na strukturu a vývoj pravicového extremismu v Německu a východiska extrémních myšlenek v rámci státu, ekonomické sféry a občanské společnosti. Následně jsme se věnovali symbolice a metodickým příkladům, které mohu využít samotní pracovníci s mládeží v praxi. Užitečná byla také výměna zkušeností a diskuse s referenty. Závěr semináře patřil Anke Zimmerman z Česko-německého fondu budoucnosti, která prezentovala podmínky podpory s ohledem na vyhlášené téma příštího roku, kterým je právě prevence proti extremismu. Seminář byl účastníky a referenty velmi pozitivně hodnocen.

 • Můj projektový den (24. 11. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Regensburg
  Termín: 24. listopadu 2012
  Odpovědné osoby: Hana Denková, Radka Bonacková, Ulrike Fügel
  Cílová skupina: pedagogové MŠ, školních družin, prvních stupňů základních škol, studenti ped. oborů, dobrovolní i profesionální pracovníci dětských a mládežnických organizací
  Cíle: zpracování podntětů z oblasti projektového managementu, propagace materiálů o sousední zemi
  Účastníci: 40 ČR a SRN
  Obsah: Organizace přeshraničních projektů, překonávání jazykové bariéry, možnosti financování, P.R. projektu, seznámení s materiály "Projekt jako stavebnice", workshop.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Regensburg
  Leták k semináři + přihláška

  Dne 24. listopadu 2012 se v německém Řezně uskutečnil seminář „Můj projektový den“, který byl určen českým a bavorským pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let v mateřských a základních školách, školních družinách a dalších organizacích. O seminář byl velký zájem, a tak se ho zúčastnilo více než 40 pedagogů z Česka a Bavorska, kteří se společně sešli v historické budově solnice na břehu Dunaje.

  V rámci semináře byl představen projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ a nabídka „Vyslanci ze sousední země“. Učitelé byli seznámeni s možnostmi spolupráce s vyslanci a s možnostmi zapojení se do projektu. Všichni účastníci navíc obdrželi publikaci „Projekt jako stavebnice“ („Projektbausteine“) s praktickými tipy k česko-německým projektům pro tří- až osmileté děti a jejich pedagogy.

  Součástí programu byla také prezentace dvou příkladných projektů z regionu. Za bavorskou stranu přijela se svými zkušenostmi paní Janka Gollwitzer z mateřské školy ve Waldthurnu, která spolupracuje se školkou v Hostouni. „Naši spolupráci lze shrnout do tří slov: Freude – Spaß – Freunde,“ uvedla paní Gollwitzer a své nadšené vyprávění doplnila fotografiemi z pestrých společných aktivit obou zařízení i krátkým videozáznamem. Za českou stranu pak promluvila paní Marie Sokolová z mateřské školy v Domažlicích, která spolupracuje se školkou v Ränkamu. „Naše partnerství existuje teprve krátce, ale práce se udělalo mnoho. Rodiče jsou spokojení, děti jsou spokojené a my učitelky také...,“ zhodnotila paní Sokolová česko-německý projekt a dala účastníkům nahlédnout do zajímavé projektové dokumentace.

  Program semináře dále zpestřily praktické ukázky z nabídky práce vyslanců, které všem zúčastněným v příjemné atmosféře představila „vyslankyně“ Sandra Scheurer. Odpoledne se účastníci rozdělili do pracovních skupinek, ve kterých si vyměňovali zkušenosti a společně plánovali konkrétní aktivity odrážející na různých úrovních česko-německou spolupráci. Celý seminář zakončily individuální konzultace s pracovnicemi projektu a krátká prohlídka starobylého Řezna.

  Na setkání s dalšími účastníky se budeme těšit v příštím roce, kdy je jednodenní seminář „Můj projektový den“ naplánován hned na dvou místech česko-saského příhraničí: dne 1.3.2013 se s námi můžete setkat v Liberci a dne 27.4.2013 v Saské Kamenici (Chemnitz). Leták k oběma akcím a formuláře přihlášek najdete již brzy na našem webu – sledujte www.krucekpokrucku.info.

 • Silná trojka - trinacionální plánovací seminář (14. 11. 2012) Typ akce: plánovací seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: SRN, Bad Muskau
  Termín: 14.-17. listopadu 2012
  Odpovědné osoby: Otakar Slanař, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: učitelé všech typů škol
  Cíle: Navázat trilaterální kontakty, vyměnit si zkušenosti, naplánovat společné aktivity.
  Účastníci: 10 z ČR, 10 ze SRN a 10 z PL
  Obsah: Workshop k metodám a tématům česko-polsko-německých školních výměn.
  Cena: 1000 Kč
  Spolupráce: DPJW - Německo-polská agentura pro mládež
  Poznámka:

  Google Maps lokalita: Bad Muskau
  Trinacionální seminář "Silná trojka" byl zrušen. Na české a německé straně se nepodařilo získat dostatečné množství zájemců.
  Omlouváme se všem, kteří se na seminář přihlásili.
 • Seminář pro mladé průvodce Plzní (19. 10. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Brod nad Tichou
  Termín: 19. - 21. říjen 2012
  Odpovědné osoby: Barbora Živní, Jana Pecikiewicz
  Cílová skupina: mladí lidé v Plzni
  Cena: zdarma
  Žiješ v Plzni a chceš si zlepšit němčinu? Využij šanci a staň se průvodcem/průvodkyní v projektu Tandemu Zažij Plzeň! Cílem projektu je ukázat mladým návštěvníkům město z pohledu mladých lidí a přivést k sobě skupiny mladých lidí z Česka a Německa. Přihlas se k úvodnímu semináři 19.–21. 10. v Brodu nad Tichou!

  Seminář pro mladé průvodce Plzní, 19.–21. 10. 2012
 • Informační den (17. 10. 2012) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Ivančice
  Termín: 17. říjen 2012
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Jan Lontschar
  Cílová skupina: Seminář je určen pro dobrovolné a profesionální pracovníky s mládeží zejména ve volnočasové oblasti. Stejně tak pro pedagogy středních odborných škol a učilišť
  Cena: zdarma
  Spolupráce: SVČ Ivančice
  Google Maps lokalita: Ivančice
  Informační den se z důvodu nenaplnění kapacity neuskutečnil. Děkujeme za pochopení.
 • Evaluační seminář – Juniorteam Plzně 2015 (12. 10. 2012) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 12.-14. října 2012
  Odpovědné osoby: Franziska Stölzel
  Cílová skupina: členové podpůrného týmu
  Cíle: Evaluace projektu podpůrného týmu pro česko-německá setkání mládeže v Plzni.
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: Evaluace a plán práce týmu.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Plzeň 2015, o. p. s.
  Google Maps lokalita: Plzeň
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Kontaktní seminář "Společně do toho!" (11. 10. 2012) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Berlín
  Termín: 11.-14. října 2012
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Juliane Niklas
  Cílová skupina: zástupci volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s mládeží v libovolné oblasti
  Cíle: Navázání kontaktů mezi sdruženími pracujícími s dětmi a mládeží z Česka a Německa, nalezení partnerské organizace v druhé zemi k budoucí spolupráci.
  Účastníci: 12 ČR a 12 SRN
  Obsah: Představení zúčastněných sdružení, poradenství v oblasti financování, projektového managementu, interkulturní spolupráce a spol.
  Cena: 500 Kč
  Google Maps lokalita: Berlin
  Název akce: Kontaktní seminář „Společně do toho!“
  Typ akce: kontaktní seminář
  Termín: 11. – 14. října 2012
  Místo: SRN, Berlín
  Počet účastníků: 17 účastníků z ČR a SRN


  Více než dvacítka českých a německých pracovníků s mládeží se sjela do Berlína na kontaktní seminář, aby zde získala jak nové informace z česko-německé volnočasové oblasti, tak i inspiraci, zajímavé tipy a nápady, jak připravit a zrealizovat setkání českých a německých dětí. Program probíhal v úzké kooperaci s pracovníky zařízení „Haus der Begegnung M3“, kteří detailně představili svou dlouholetou praxi, své projekty a plány, kterých by chtěli na domácí, ale i na mezinárodní úrovni dosáhnout. Specifikem jejich činnosti je cílová skupina, kterou jsou děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí, menšiny a jinak znevýhodněná mládež. Jejich bohaté zkušenosti zejména čeští pracovníci s mládeží velmi ocenili, zvláště pak při otevřené diskusi o romské problematice. Téma práce s romskou mládeží podnítilo k velmi živé a zajímavé diskusi. V další části programu se kromě samotného Tandemu představily i jednotlivé přítomné organizace, které tu účastníci semináře zastupovali. Primárně zmínili okruh aktivit a představy o projektových partnerech, s nimiž by rádi navázali přeshraniční spolupráci. Z následných debat bylo zřetelné, že se již na místě rýsují zajímavé a nadějné plány a projekty. Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno pro jazykovou animaci v mimoškolní oblasti, a to jak teoreticky, tak zejména prakticky s mnoha konkrétními ukázkami a příklady. Neopomněli jsme shrnout možné zdroje financování česko-německých výměn, a to jak na národní, mezistátní i evropské úrovni. Závěr semináře vyplnil speed dating, individuální konzultace a poradenství. Všichni účastníci odjížděli ze semináře pozitivně naladěni, s motivací připravit nějaké zajímavé setkání. Tandem drží palce a nadále bude pracovníky ve svých ambicích podporovat.

 • Na praxi k sousedům (10. 10. 2012) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Bad Alexandersbad
  Termín: 10.-12. října 2012
  Odpovědné osoby: Blanka Cihlářová, Lisa Minet
  Cílová skupina: zástupci učňovských, středních a vyšších odborných škol
  Cíle: Navázání nových partnerství mezi českými a německými odbornými školami.
  Účastníci: 15 SRN a 15 ČR
  Obsah: Termín přihlášek prodloužen do 1. října 2012!
  Informace o Programu podpory odborných praxí, možnostech financování, o přípravných návštěvách, příklad dobré praxe.
  Cena: 1200 Kč
  Google Maps lokalita: Bad Alexandersbad
  Zajímají Vás odborné praxe v SRN? Chcete umožnit Vašim žákům nasbírat cenné profesní i osobní zkušenosti v zahraničí? Hledáte nové kontakty a partnerskou instituci? Chcete se dozvědět o možnostech financování praxí u našich sousedů?

  Pomoci i odpovědí se dočkáte na našem semináři „Na praxi k sousedům“. Setkáte se zde se zástupci německých odborných škol a podniků, kteří mají zájem o spolupráci při realizaci odborných praxí.

  Představíme Vám Program podpory odborných praxí a možnosti financování. Kromě toho Vás čeká další zajímavý program, inspirace pro Vaše budoucí projekty a spousta česko-německých zážitků.

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář bude simultánně tlumočen.

  Uzávěrka přihlášek je v pondělí 1. října 2012.
  Přihlášení na seminář je možné pouze pomocí on-line formuláře níže.  Leták
 • Němčina nekouše - seminář česko-německé jazykové animace pro učitele (4. 10. 2012) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Waldmünchen, SRN (Horní Falc)
  Termín: 4.-7. října 2012
  Odpovědné osoby: Petra Zahradníčková, Zbyšek Brůj, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: učitelé NJ základních škol a ČJ na německých reálných školách
  Cíle: vyškolení v oblasti jazykové animace coby motivačního prvku pro výuku
  Účastníci: 10 z ČR a 10 ze SRN
  Obsah: Teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi.
  Cena: 1200 Kč
  Spolupráce: Goethe-Institut Prag a Česko-německý fond budoucnosti
  Google Maps lokalita: Waldmünchen
  Němčina nekouše - seminář jazykové animace pro učitele

  4.-7.10. 2012, Waldmünchen (3 km od česko-německé hranice)

  Tento seminář byl speciálně zaměřen na jazykovou animaci, která má v rámci projektu Němčina nekouše za cíl motivovat žáky k volbě resp. výuce německého jazyka na základních školách a českého jazyka na německých reálných školách. Účastníci se seznámili s touto osvědčenou metodou uplatňovanou např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech a mnoha dalších akcích.

  Již první půlrok projektu Němčina nekouše (od ledna 2012), který školám nabízí realizaci jazykové animace ve výuce, přinesl mnoho pozitivních ohlasů na tento způsob motivování žáků a podněcování jejich chuti k porozumění řeči sousedů. V rámci projektu proběhlo dosud více než 150 hodin jazykových animací na 70 základních školách.

  Seminář byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem 17308/2012-25-399

  Cíle semináře

  Během semináře se účastníci naučili, jak aplikovat jazykovou animaci pro zvýšení motivace svých žáků a zpestření jazykové výuky.
  Jazykovou animací mohou učitelé jazyka přispět k zastavení všeobecného poklesu zájmu žáků o němčinu na českých školách a zvýšení zájemců o češtinu na reálných školách v Německu.

  Obsah

  • teoretické základy a východiska
  jazykové animace,
  • oblasti využití jazykové animace,
  • příklady a nácvik jednotlivých jazykových aktivit.

  Kurz byl vystavěn na aktivní spolupráci účastníků, při které prováděli praktické úkoly, např. modifikace jazykových her, simulace výukové hodiny s jazykovou animací nebo řešení krizových situací. Každý si vyzkoušel roli jazykového animátora i žáka.

  Seminář byl úspěšný.


 • Přípravný seminář pro koordinátory projektu Leonardo da Vinci (1. 10. 2012) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: srpen/září 2012
  Odpovědné osoby: Jana Cinková
  Cílová skupina: koordinátoři zahraničních praxí a účetní na odborných školách zapojených do projektu (2012) v programu EU Leonardo da Vinci
  Cíle: školení účastníků v dané tématice
  Účastníci: 8 - 16 z ČR
  Obsah: Informace o rozpočtu, obsahu smluv, podkladech pro vyúčtování a o pravidlech pro vyúčtování, způsob přípravy a vyhodnocení praxe.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Plzen
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.
 • Interkulturní kompetence v Programu podpory odborných praxí (28. 9. 2012) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Spálené Poříčí
  Termín: 28.-30. září 2012
  Odpovědné osoby: Blanka Cihlářová, Lisa Minet
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: školení v dané tématice
  Účastníci: 8 ČR a 8 SRN
  Obsah: Interkulturní kompetence pro provádění přípravy praktikantů, výměna zkušeností v oblasti jazykové animace v Programu podpory odborných praxí, burza nápadů.
  Cena: 1000 Kč, proplaceno 70 % cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: Spálené Poříčí
  Na semináři se budeme věnovat tématu interkulturní kompetence. Interkulturní kompetence je základem pro úspěšné a vhodné jednání s lidmi jiných kultur. Interkulturní kompetence hraje v Programu podpory odborných praxí důležitou roli, protože pomáhá praktikantům při orientaci v novém prostředí a umožňuje vhodně reagovat na případná nedorozumění, která mohou vznikat pobytem v jiném kulturním prostředí.

  Modelové situace Vám přiblíží situace na animacích v Programu podpory odborných praxí, další součástí semináře bude výměna zkušeností a burza nápadů.

  Aktivní účast na semináři je předpokladem pro veškeré animace v Programu podpory odborných praxí.

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10. září 2012.

  Nejpozději do čtvrtka 13. září 2012 od nás obdržíte potvrzení Vaší účasti a bližší informace k příjezdu a k programu. Zároveň Vám zašleme údaje nutné pro převedení účastnického poplatku.

  Leták
 • Evropský den jazyků - po stopách české a německé kultury (26. 9. 2012) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 26. září 2012
  Odpovědné osoby: Otakar Slanař, Franziska Stölzel, Barbora Živná
  Cílová skupina: žáci středních škol
  Cíle: Podpořit německý jazyk na českých základních školách, informovat o kultuře a historii Plzně, podpořit povědomí o česko-německém charakteru místní historie a kultury.
  Účastníci: cca 100
  Obsah: jazyková animace, městská rallye
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Plzen
  Akce proběhla podle plánu. Žáci byli po přivítání rozděleni do pěti menších skupin, ve kterých absolvovali jazykovou animaci. Pedagogičtí pracovníci byli v prostorách Tandemu Informováni o poslání, aktivitách a možnostech spolupráce. Po obědové pauze pokračoval program tematickou městskou rallye. Ta se konala v historickém centru Plzně. Účastnili se jí jak žáci, tak jejich vyučující. Městskou rallye tvořilo pět stanovišť s různým tematickým zaměřením. Informace získávali účastníci na každém ze stanovišť jak pasivně (od zástupce Tandemu) tak i aktivně (realizací zadaných úkolů).
  Akce byla ukončena dle předpokladu v 15.00
 • Vyslanci ze sousední země (21. 9. 2012) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: ČR, Skalná-Vonšov
  Termín: 21.-23. září 2012
  Odpovědné osoby: Jan Husák, Radka Bonacková, Ulrike Fügel
  Cílová skupina: vyslanci sousední země (jazykoví animátoři)
  Cíle: vyškolení budoucích "vyslanců sousední země"
  Účastníci: 25 ČR a SRN
  Obsah: Vyškolení budoucích "vyslanců sousední země", kteří pak pomohou jednotlivým zařízením s realizací rozmanitých aktivit zaměřených na seznámení dětí se sousední zemí, představení, diskuse a testování materiálů "Projekt jako stavebnice".
  Google Maps lokalita: Skalná-Vonšov
  Ve dnech 21.-23. září 2012 se v rámci projektu Krůček po krůčku do sousední země uskutečnil vzdělávací seminář "Vyslanci ze sousední země" ve Skalné-Vonšově (nedaleko Chebu).

  Na tomto třídenním semináři byli vyškoleni budoucí „vyslanci", kteří budou podporovat mateřské školy, 1. a 2. třídy základních škol, školní družiny, organizace a sdružení pracující s dětmi od 3 do 8 let v cílovém regionu projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ rozmanitými nabídkami zaměřenými na sousední zemi a její jazyk. 29 vyslanců a vyslankyň velmi dobře zná život v obou zemích a má dobré znalosti jazyka sousední země.

  Třídenní seminář se skládal z několika částí. Nejprve byli účastníci informováni o možnostech přeshraniční spolupráce pro zařízení, která pracují s dětmi od 3 do 8 let, a o úkolech „Vyslanců ze sousední země“. Další části semináře byly zaměřeny na aktivity, které mohou „vyslanci“ nabídnout dětem, pedagogům a rodičům. Jako pracovní materiál školení sloužily publikace „Projekt jako stavebnice“ a „Projektbausteine“, které byly vydány v rámci tohoto projektu.

  V praktické části semináře účastníci prezentovali, jakými konkrétními nápady mohou podpořit zařízení v Čechách, Bavorsku a Sasku, která o spolupráci projeví zájem. Závěr školení tvořil informační blok o organizačních záležitostech a financování návštěv „vyslanců“ v sousední zemi.

  Po tomto intenzivním víkendovém školení se 29 vyslanců a vyslankyň těší na své první návštěvy v českých a německých zařízeních.  Leták k semináři "Vyslanci ze sousední země"
  Dokumentace ze semináře (pouze německá verze)

  Kontaktní osoba:
  Radka Bonacková
  tel.: +49 941 58557 18
  e-mail: bonackova@tandem-org.de • Financování přeshraničních aktivit v oblasti práce s mládeží (se zaměřením na Německo) (13. 9. 2012) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň, Sedláčkova 31
  Termín: 13. 9. 2012
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Alexander Klozar, Martina Petrakovičová
  Cílová skupina: dobrovolní i profesionální pracovníci s mládeží zejména v mimoškolní oblasti
  Účastníci: 15
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Sedlackova 252/31 301 00 Plzen
  Název akce: Financování přeshraničních aktivit v oblasti práce s mládeží
  Typ akce: informační den
  Termín: 13. září 2012
  Místo: ČR, Plzeň
  Počet účastníků: 8 účastníků z ČR


  Celodenní program byl určen pro nejširší spektrum pracovníků s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje. Sešli se za účelem seznámení s programem Mládež v akci a jeho využitím v praxi, projektem Sousedé se stávají přáteli a novým programem Tandemu Plzeň, díky němuž jsou podporována česko-německá volnočasová setkání dětí a mládeže. Kromě představení zmíněných programů a projektů jsme uvedli další možné finanční zdroje, kam se mohou žadatelé obracet. Téma financování bylo pro účastníky informačního dne velmi zajímavé, neboť se v průběhu rozvířila živá diskuse s nejrůznějšími otázkami. V další části programu jsme se věnovali projektovému managementu, a to na příkladu jednoho konkrétního realizovaného projektu. Neopomněli jsme zmínit chyby, kterých se žadatelé při psaní projektových žádostí dopouští a jakých nedostatků se preventivně vyvarovat. Ze závěrečné diskuse a hodnocení vyplynulo, že účastníci byli s náplní informačního dne spokojeni a obsah splnil jejich očekávání. Na programu se aktivně podíleli tři pracovníci Tandemu Plzeň – Michaela Veselá, Martina Petrakovičová a Alexander Klozar.

 • Sousedé se stávají přáteli: Společně bez hranic (1. 9. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Karlovarský kraj
  Termín: 21. - 22. 9. 2012
  Odpovědné osoby: Martina Petrakovičová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží a zájemci o česko-německou spolupráci z Plzeňského a Karlovarského kraje
  Cíle: Seznámení se s možnostmi česko-německých setkání mládeže Zprostředkování informací k česko-německému projektovému managementu
  Účastníci: 12 ČR a 12 SRN
  Obsah: Navázání kontaktů, plánovaní a realizace česko-německých projektů a setkání mládeže, financování, jazyková animace, divadelní pedagogika
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Ve dnech 21.–22. 9. 2012 se v Chebu konal seminář „Společně bez hranic“ pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků, kteří mají zájem pořádat česko-německé výměny mládeže.

  Koordinátorky projektu „Sousedé se stávají přáteli (2012–2013)“ Kathrin Lichtenberg (Krajský kruh mládeže Horní Franky) a Martina Petrakovičová (Tandem Plzeň) přivítaly na semináři zástupce z rozličných tematických oblastí, od sportu a kultury přes chov drobného zvířectva až po sociální a charitativní služby.

  Účastníci semináře měli možnost představit nejen sebe a své organizace, ale také navázat a upevnit kontakty s ostatními pracovníky s mládeží. Představen byl také projekt „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“, stejně jako obě partnerské organizace projektu. Prostřednictvím interaktivních úkolů se mohli realizovat i samotní účastníci – krok za krokem procházeli jednotlivá stanoviště na cestě k setkání mládeže. Prodiskutovali přitom témata jako možnosti financování, interkulturní a národně specifické rozdíly, organizační záležitosti (doprava, pojištění, dozor) a mnohá další.

  Na programu byly také příklady dobré praxe, kdy se pracovníci s mládeží seznámili s již fungujícími projekty. Na závěr prvního dne zažili účastníci na vlastní kůži práci s metodami dramatické výchovy, a to díky lektorům občanského sdružení Johan z Plzně.

  Druhý den semináře se pokračovalo v projektovém managementu. Po předání potřebných informací a rad byl otevřen prostor pro plánování vlastních projektů. Vybaveni teorií z dosavadních částí programu semináře teď účastníci v česko-německých tandemech plánovali zcela konkrétní setkání mládeže od prvotního nápadu až po jeho realizaci. Výsledky pak byly prezentovány v plénu. Koordinátorky projektu doufají, že do příštího semináře v březnu 2013 se mnohé z plánů podaří uskutečnit.


  Seminář je organizován projektem "Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)".
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
  Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
 • Seminář ahoj.info lII - Kultura 60. let v bývalé ČSSR, SRN a NDR (15. 6. 2012) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Liberec
  Termín: 15.-17. června 2012
  Odpovědné osoby: Nicole Holdebrandt, Barbara Pavlíčková
  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: Zpracování tématu kultury 60. let z pohledu bývalé ČSSR a SRN/DDR, jak období vnímají pamětníci ve srovnání s mladými lidmi z Česka a Německa. Seznámení mladých lidí s česko-německým portálem www.ahoj.info, podpora kontaktů mezi mladými lidmi z Česka a Německa, představení možností vlastní aktivity v oblasti česko-německé spolupráce mládeže
  Účastníci: 10 ČR a 10 SRN
  Obsah: Workshopy, přednášky odborníků, interaktivní prohlídka města, hry, seznamování, diskuse s pamětníky a protestními umělci.
  Google Maps lokalita: Liberec
  Seminář se z důvodu nenaplnění kapacity neuskutečnil. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

 • 22. 5. 2019 Pozvánka na 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé
  Ještě jsou dvě volná místa pro 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé, které se koná 30.5. - 2.6.2019 v Teplé.  
 • 22. 5. 2019 6. česko-německý workcamp HeuHoj
  Od 6. do 14. července 2019 se koná šestý česko-německý senný workcamp Heuhoj. Zveme Vás na týden plný přírody, kultury, zajímavých setkání a hlavně spousty zábavy na loukách západních Krušných hor.
 • 17. 5. 2019 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost
  Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Nadace Hannse Seidela v Praze Vás srdečně zvou na pódiovou diskuzi 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost. Diskuze se koná dne 29. 5. 2019 v 16:30 hodin (vstup: 16:00 hodin) na Zastoupení...

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň