Závěry z druhého přeshraničního protidrogového Dialogu

16. 12. se v bavorském městě Weiden uskutečnil již druhý přeshraničního odborný dialog k tématu protidrogové prevence, jehož se zúčastnilo více než 70 odborníků z Česka a Německa. Níže se můžete dočíst shrnutí o jeho průběhu a výsledcích. Příhraniční město Weiden se v pondělí 16. 12. 2013 stalo centrem diskusí k tématu česko německé protidrogové prevence. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s iniciativou Need NO Speed připravil již druhý Dialog k palčivému tématu zvýšené přeshraniční produkce a prodeje pervitinu a rychle rostoucímu počtu prvouživatelů a potenciálních konzumentů mezi německými mladistvými této návykové látky, jež má na zdraví mladého člověka silně negativní a nevratné účinky. Crystal speed, jak je v Německu pervitin označován, patří mezi obávané syntetické psychotropní látky, které jsou na ilegálních trzích v celoevropském měřítku stále populárnější a dostupnější. Výroba pervitinu má na české drogové scéně již dlouhou tradici z dob komunismu, ovšem posledních několik let se díky profesionalizaci skupin a gangů často nelegální produkce zvyšuje, distribuční sítě neustále zdokonalují a cena za gram je pro mladé lidi stále únosnější, zejména první dávku lze koupit za minimální sumu.
Dobré „výrobní zázemí“ na české straně v kombinaci s rostoucí poptávkou na straně německé dělají starost všem odborným institucím, které se zabývají protidrogovou prevencí v primární, sekundární či terciální oblasti. Kooperace v oblasti represe, tj. společné zásahy protidrogových kriminalistů a celníků vykazují dílčí úspěchy, na které bychom chtěli navázat v oblasti preventivní spolupráce a přeshraničních projektů. Cílem je tedy zabránit nejen přechodu drog přes hranic a dopadnout prodejce či kupce, ale především ochránit mladistvé před experimentováním a neuváženým užitím za pomoci osvěty, odborných informací a spolupráce českých a německých organizací z oblasti prevence. Nadějným krokem je vznik a již více než roční působnost přeshraniční iniciativy Need NO Speed z Horní Falce se snahou podnítit občanskou společnost k větší angažovanosti, zapojit do prevence různé příhraniční instituce a podílet se tak pozitivně na zlepšení situace. Aktivně se připojil i Česko-německý fond budoucnosti, který bude v roce 2014 zvláště podporovat projekty na téma „společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence“. U nich může příspěvek dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů. Záměry a cíle speciální podpory na místě představil i ředitel Fondu Budoucnosti, pan Tomáš Jelínek.
Prezident bavorského kruhu mládeže, pan Matthias Fack se ve svém ústním příspěvku zaměřil na zásadní faktory, které přimějí mladé lidi k užití drogy. Zmínil především destrukci morálních hodnot, nezastupitelnou podpůrnou funkci a zázemí ze strany rodičů a rodiny, pubertu, heterogenitu společnosti ve smyslu tradiční role matky a otce, média, úroveň dosaženého vzdělání, absolventy bez práce, neshody s blízkými či kamarády a neúspěch v osobní či pracovní rovině.
Pan Vladimír Sklenář z oddělení prevence na MŠMT hovořil především o strategii primární prevence v České republice, nastínil plány do roku 2018 a zdůraznil, že finanční podporu získají především programy a projekty s dlouhodobou efektivitou a přiznal, že celková suma na primární prevenci na rok 2014 ze státního rozpočtu činí pouze 20 mil. korun. Primární programy nesmí využívat metody zastrašování, nýbrž pozitivní motivace a příklady dobré praxe. V další části odborného Dialogu se jednotlivé organizace v rámci tzv. Trhu organizací prezentovaly a čeští, resp. němečtí zástupci měli tak možnost za asistence jazykových zprostředkovatelů diskutovat mezi sebou. Mezi přítomnými praktiky bychom našli zástupce sdružení Kotec z Mariánských Lázní, Světlo z Kadaně, Most k Naději z Mostu, Centrum protidrogové terapie a prevence z Plzně a Prosapia z Děčína. Názorově a diskusně plodnou částí byl moderovaný workshop, při kterém se účastníci rozdělili do dvou přibližně třicetičlenných skupin a hledali odpovědi na čtyři klíčové otázky. První se věnovala vývojovým podmínkám, které mohou mladistvé přimět k vyzkoušení či užití pervitinu. Účastníci se shodli, že zásadním problémem je kvalita rodinného zázemí, sociální a ekonomické potíže, školní výsledky, přechod ze školy do zaměstnání, regionální rozdíly, ztráta přátel a či blízkých, přehnaná očekávání a nároky ze strany společnosti, vliv médií a reklamy či pozice ve skupině. V druhé otázce se diskuse věnovala smysluplnosti přeshraniční spolupráce v oblasti prevence a zazněla jednoznačná shoda, že jen při hledání společného řešení může být problém účinně odstraněn. Obě strany mohou využít dosavadních zkušeností a vzájemně se učit a tím se tak vyvarovat chyb. Organizace mohou využít geografickou či kulturní blízkost a otevřené hranice. Na tuto otázku navázala třetí s možnostmi a formami česko-německé spolupráce, která je dle přítomných vhodná ve školních výměnách, jak pedagogů či školních preventistů, žádoucí i ze strany žáků a studentů. V úvahu připadá i školení pracovníků mládeže, cílená práce s médii, péče a rozšíření kontaktní sítě a míst, kam se mohou lidí s odbornými otázkami a nesnázemi obracet. Nezbytná je ovšem vůle na obou stranách. Poslední otázka workshopu se věnovala podmínkám, které musí být splněny, aby mohla fungovat přeshraniční spolupráce v oblasti prevence. K těm nejčastěji uvedeným patřila funkční síť kontaktů, finanční zdroje, politická vůle na české i německé straně, jasné a dosažitelné cíle. 
V závěru Dialogu poděkovali oba ředitelé Tandemu za aktivní účast, chuť spolupracovat a podílet se na česko-německé spolupráci v oblasti protidrogové prevence a zejména poté pan Lontschar, ředitel Tandemu Plzeň, pozval všechny na třetí plánovaný protidrogový Dialog, který se předběžně uskuteční v červnu 2014, tentokrát na české straně v Plzni. 
 

Aktuality

Aktuální akce

 • Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah: občanské vzdělávání, vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země, první kroky pro plánování česko-německých výměn
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017–2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017–2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

  Obsah:

  První seminární den se účastníci podrobněji dozvědí o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání.

  Druhý den semináře budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Po celý den se bude program konat souběžně ve čtyřech posluchárnách a v hale suterénu. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Tyto 4 workshopy budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Během těchto workshopů bychom si měli odpovědět na otázky jako:

  • Co motivuje ty super lidi, které znám z facebooku a televize, aby se zapojovali do tak nudné a nepřehledné věci, jako je politika?
  • Co z toho mají?
  • Co můžu dělat já?
  • Jaké projekty existují?
  • Co znamenají výrazy, které používají politici a politologové při svých vystoupeních, ale normální smrtelník jim nerozumí?
  • Proč bych měl/a být aktivní?
  • Jak mohu namotivovat lidi kolem sebe, aby se více zajímali o okolí?
  • Jakou přidanou hodnotu můžu dát mladým, aby měli chuť měnit sebe i svět kolem?

  Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Německo, Immenreuth
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby: Eva Danielová, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah: evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy
  Cena: zdarma
  Poznámka: Akce je určená jen pro medinauty – speciálně vyškolené pracovníky projektu Sousední světy-Nachbarwelten.
  Google Maps lokalita: 49.9064, 11.8694

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

 • Evropský den jazyků 2017 (26. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita