Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení: výzva k podání nabídek

Tandem vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní provedení evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení. Lhůta pro předložení nabídek končí dne 11. 3. 2011 v 15:00 hodin.  Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu, která není zakázkou dle zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka je zadávána v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013. 

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO: 49777513
Pracoviště: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň
Odpovědná osoba: Ing. Jan Lontschar
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Jonášová (tel: 377 634 753, jonasova@tandem.adam.cz)

Název veřejné zakázky:

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Druh veřejné zakázky:
Jedná se o zakázku na služby.

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je kompletní provedení evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení dle přiložené Koncepce, včetně plánování, přípravy, realizace evaluace a zpracování výsledků. Evaluace počítá s dotazováním českých i německých respondentů. Výsledkem evaluace by měla být statistická data ve formě tabulek a grafů a textový výstup v českém nebo německém jazyce v rozsahu min. 15 stran. O průběhu evaluace bude zadavatel průběžně informován.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Rozpočet projektu počítá s 210.000 Kč bez DPH  jako s maximální cenou za uvedené služby. Zakázka zahrnuje veškeré náklady za plánování, přípravu, realizaci a zpracování výsledků evaluace, včetně nákladů za služby subdodavatelů a mzdových nákladů třetích osob.

Termín a místo plnění veřejné zakázky:
Evaluace proběhne v období březen – září 2011.
Výsledek evaluace musí být předložen nejpozději do 30. 9. 2011 v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň. Výsledek evaluace je možné předložit také v elektronické podobě.

Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Kvalifikační předpoklady pro plnění této veřejné zakázky splňuje uchazeč, který:
 • má zkušenosti se sociologickými průzkumy – realizoval min. 3 vědecké práce založené na sběru a vyhodnocení dat. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno na základě seznamu uvedeného v nabídce.
 • má zkušenosti se zakázkami z oblasti česko-německé spolupráce - realizoval min. 1 takovou zakázku. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno na základě seznamu uvedeného v nabídce.
 • bude schopen zajistit celý průzkum po technické i organizační stránce bez asistence zadavatele (zadavatel poskytne pouze kontaktní údaje na možné respondenty a jen nezbytné informace o jejich projektech). Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu bude posuzováno podle obsahu nabídky.
 •  
Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena písemně, v českém nebo německém jazyce. Nabídka musí obsahovat:
 • identifikační údaje uchazeče a kontaktní údaje,
 • stručný popis dosavadních zkušeností dodavatele se sociologickými průzkumy
 • stručný popis dosavadních zkušeností dodavatele se zakázkami z oblasti česko-německé spolupráce
 • podrobný časový plán realizace zakázky
Dále musí nabídka obsahovat celkovou cenu za plnění veřejné zakázky v CZK (cena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH). Posuzována bude nabídnutá cena bez DPH.

Místo, způsob a lhůta pro předložení nabídek:

Nabídky musejí být doručeny v písemné formě na kontaktní adresu zadavatele, a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky musejí být zadavateli doručeny v uzavřené obálce označené adresou zadavatele, zpáteční adresou uchazeče, popisem „Výběrové řízení – NEOTEVÍRAT“ a názvem zakázky „Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení“.

Lhůta pro předložení nabídek končí dne 11. 3. 2011 v 15:00 hodin.

Adresa pro podávání nabídek je: Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň.

 Pro zařazení nabídky do hodnocení je rozhodné fyzické přijetí nabídek na stanovené adrese, zpožděné nabídky kvůli poštovnímu doručovateli není možné akceptovat.

Nabídky budou otevírány a hodnoceny 14. 3. 2010 v 10:00 na pracovišti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň.

 
Vyhodnocení nabídek – hodnotící kritéria:

Předložené nabídky, budou vyhodnoceny na základě následujícího kritéria:
-    nejnižší cena nabídky
Váha tohoto kritéria při hodnocení nabídky je 100 %.
Pro bodové hodnocení se použije stupnice 1 – 100 bodů. Nejvyšší bodové ohodnocení – 100 bodů obdrží nabídka nejlépe splňující toto kritérium.
Hodnoceným nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nabídce nejlépe splňující toto kritérium.

Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez uvedení důvodu.
Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky.


V Plzni, 21. 2. 2011

Ing. Jan Lontschar
ředitel Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem


Přílohy:
Koncepce evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení
 

Text výzvy ke stažení

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita