První česko-německý dialog na téma přeshraniční protidrogové prevence

3. června se v bavorském Weidenu uskutečnil první česko-německý odborný dialog k problematice zvýšené produkce, distribuce a konzumace syntetické návykové látky metamfetamin. K diskusi zasedli experti z Česka a Německa. Optikou protidrogové prevence hraje v současné době problematika metamfetaminu zejména na česko-bavorských, resp. česko-saských hranicích zásadní roli. Zcela výjimečně se do centra pozornosti různých státních, krajských i lokálních institucí, organizací a neziskových subjektů dostal právě příhraniční region, který již nějaký čas trápí palčivá otázka narůstající výroby, distribuce a produkce této návykové látky. Na zvýšenou potřebu výměny postojů a stanovisek reagovalo i Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které se zhostilo role mediátora a přizvalo zástupce institucí k česko-německému odbornému dialogu na téma přeshraniční protidrogová prevence. Akce se konala v pondělí 3. června 2013 v příjemném prostředí Max-Reger-Halle v bavorském Weidenu. Více než 60 českých a německých zástupců z oblasti práce s mládeží, národní protidrogové policejní centrály, národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, celní správy, protidrogových koordinátorů z krajských úřadů a magistrátu či ze sféry poradenství pro závislé diskutovalo o faktech a číslech, preventivních modelech a v neposlední řadě došlo i na otázku, co se obě strany mohou od sebe navzájem naučit. Český generální konzul Josef Hlobil svým úvodním příspěvkem povzbudil všechny přítomné k přeshraniční komunikaci.

K výsledkům diskuse:

Metamfetamin musí být uznán jako problém, který se postupně stává spolu s dalšími syntetickými návykovými látkami více než lokální otázkou a začíná nabírat celoevropského rozměru. Počet zadržených či stíhaných osob v souvislosti s ilegálním držením, výrobou a distribucí významně roste, stejně jako počet konzumentů zejména na německé straně. Dvě třetiny spotřebitelů jsou mladší 30 let, proto je nanejvýš důležité, aby ke "kulatému stolu" zasedli i pracovníci s mládeží a koordinátoři protidrogové prevence z odborů školství a mládeže. Z diskuse zazněla několikrát jednoznačná shoda, že prevence a přeshraniční spolupráce v oblasti preventivních opatření je nezbytně nutná. Kromě vůle, času všech angažovaných či personálních kapacit je k posunu řešení tohoto problému nutné zajistit finanční a strukturální/infrastrukturní podmínky. Kromě toho se musí do diskuse intenzivněji integrovat poznatky a zkušenosti nízkoprahových center a ambulantních zařízení pracující s mladými/začínajícími uživateli drog. V návazných krocích by měly být zohledněny rozdílné přístupy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže na obou stranách hranic a hledány možnosti společného protnutí a spolupráce, tak aby došlo k co nejširší osvětě, informovanosti a zabránění nárůstu nových potenciálních experimentátorů, resp. uživatelů. 

Iniciativa Tandemu k organizaci prvního příhraničního odborného dialogu v oblasti protidrogové prevence byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi kladně a přítomní se shodli, že spolupráce by v tomto směru měla dále pokračovat. Druhý dialog tohoto charakteru by měl vyslyšet mimo jiné i názory vědecké obce, zástupců škol, kteří se starají o prevenci mezi žáky a studenty na školách a školských zařízeních a pracovníky sociální/terénní práce.

Pro obě Koordinační centra byla akce ve Weidenu tohoto typu prvním vážnou konfrontací s daným tématem a na základě všeobecného kladného hodnocení je Tandem v Plzni i Regensburgu připraven věnovat se aktuálnímu problému z odborného úhlu i nadále s cílem přimět k diskusi další zainteresované aktéry a pomoci přispět k pozitivnímu vývoji a řešení celé situace.

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita